TOOTED

Väravad ja automaatika

Aiapostid ja postimütsid

Puitaiad

Võrkaiad ja paneelaiad

Varbaiad

Maakivist rajatised

TEENUSED

Aedade ehitamine

Fassaadide ehitus

Katuste ehitus

Terrasside ehitus

Tänavakivi paigaldus

HINNAD

Päring aia ehitusele

Muu hinnapäring

Tingimused

Hinnakirjad

FIRMAST

Kontaktandmed

Galerii tehtud töödest

Veebilehe sisukaart

Facebookis

est | eng | rus

Tingimused

LEPINGU ÜLDTINGIMUSED

1. Lepingu dokumendid
1.1. Käesoleva lepingu dokumendid koosnevad lepingu eritingimustest, käesolevatest lepingu
üldtingimustest (ühiselt nimetatud Leping), Lepingu lisadest ning Lepingu muudatustest või
täiendustest.
1.2. Lepingu sõlmimisel on Lepingul järgmised lisad:
1.2.1. Lisa 1 – Lepingueelsete läbirääkimiste käigus tehtud detailne hinnapakkumine;
1.2.2. Lisa 2 – kohustuslik vorm Lepingu tööde ja kaupade maksumuse muutuste sätestamiseks;
1.2.3. Lisa 3 – kohustuslik vorm Tööde ja või Kauba üleandmise akteerimiseks.

2. Lepingu eesmärk
2.1. Lepingu eesmärgiks on reguleerida Tellija ja Töövõtja vahelisi suhteid:
2.1.1. ehitustööde teostamisel (edaspidi Töö);
2.1.2. Töövõtja poolt vahendatavate kaupade ja teenuste soetamisel Tellija poolt (edaspidi Kaup);
2.2. Tööde ja Kaupade üleandmis- ja garantiitingimusi ning poolte vastutust.
2.3. Lepingus sätestatud õigusi ja kohustusi kohaldatakse kõigile poolte vahel Lepingu kehtivusajal
sõlmitud tehingutele, v.a. juhul kui pooled on tehingus sõnaselgelt välistanud Lepingu või selle osa
kohaldamise.

3. Tööde ja Kauba tellimine, teostamine, üleandmine ja garantii.
3.1. Töövõtja ja Tellija sätestavad Lepingu alusel teostatavate Tööde ja tarnitavate Kaupade
nomenklatuuri, mahu, kogused, hinna ning üleandmise tähtajad Lepingu eritingimustes. Pooled
kinnitavad, et Lepingu eritingimustes on Lepingu eset ja tingimusi kirjeldatud piisavalt täpselt.
3.2. Töövõtja on kohustatud Tööd teostama ja Kaubad tarnima hiljemalt Lepingus näidatud
tähtpäevaks või tähtpäevadeks. Kui ei ole sõnaselgelt näidatud teisiti, loetakse Tööde teostamise
ja Kaupade tarnimise kohaks Lepingus näidatud sihtkoha aadress (Objekt).
3.3. Tellija on kohustatud Töövõtjale tagama Tööde teostamiseks vajaliku ligipääsu Objektile,
piisava ruumi materjalide ladustamiseks ning vajaliku varustatuse elektrienergia ja veega.
3.4. Juhul, kui Tööde nõuetekohaseks teostamiseks on vajalik eeltööde või toimingute teostamine
Tellija poolt, märgitakse need koos eeltööde või toimingute teostamise tähtajaga Lepingu
eritingimustesse. Juhul, kui Tellija ei ole vastavaid kohustusi tähtaegselt täitnud, pikenevad kõik
Lepingus näidatud tähtajad ühe (1) kalendrikuu võrra. Kui Tellija ei ole nõutavaid eeltöid või
toiminguid teostanud ka täiendava ühekuulise tähtaja jooksul lepivad Pooled ühe (1) nädala
jooksul kokku uutes tähtaegades Lepingu täitmiseks. Kui Pooled kokkulepet ei saavuta on
Töövõtjal õigus Lepingust Tellija rikkumise tõttu ühepoolselt etteteatamata taganeda.
3.5. Töövõtjal on õigus keelduda Kauba ja Tööde üleandmisest, kui Tellija isiklikult või Lepingus
näidatud Tellija seaduslik või volitatud esindaja ei ilmu neid vastu võtma. Töövõtjal on õigus
nõuda Tellijalt või tema esindajalt isikut ja/või esindusõigust tõendavaid dokumente ning nendest
endale valguskoopia säilitada.
3.6. Üldjuhul antakse Tööd ja Kaubad üle Objektil Lepingus näidatud tähtpäeval. Tellija
on kohustatud Tööd ja Kaubad üleandmisel viivitamatult üle vaatama ning puudused märkima üle
andmise aktile. Tööde või Kauba lepingutingimustele mittevastavusest on Tellija kohustatud
Töövõtjat teavitama hiljemalt viie (5) tööpäeva jooksul arvates puudusest teada saamisest.
Hiljem esitatud pretensioonide alusel Tellija lepingutingimustele mittevastavusele tugineda ei saa.
3.7. Tööd ja Kaubad antakse üle Lepingu Lisas 3 näidatud vormi kohase aktiga. Juhul, kui Tellija ei
ole viie (5) päeva jooksul Lepingus näidatud tähtpäevast arvates akti allkirjastanud või esitanud
põhjendatud pretensiooni Tööde või Kaupade vastuvõtmisest keeldumise kohta, loevad Pooled,
et Tellija on sattunud vastuvõtuviivitusse.
3.8. Töövõtja annab Töödele ja Kaubale kaheaastase garantii. Eraldi hoolduslepingu sõlmimisel
võivad Pooled kokku leppida ka pikema garantiiaja.

4. Tööde ja Kauba eest tasumine
4.1. Tellija kohustub Lepingus sätestatud Tööde ja Kauba eest
tasuma ettemaksu Lepingus näidatud ulatuses neljateistkümne (14) päeva jooksul arvates Lepingu
sõlmimisest kui Lepingus ei ole sätestatud muud tähtaega.
4.2. Teostatud Tööde ja tarnitud Kaupade eest on Tellija kohustatud tasuma neljateistkümne (14)
päeva jooksul arvates Lepingus näidatud üleandmise tähtajast.
4.3. Lepingu alusel tasutavate summade kohta väljastab Töövõtja Tellijale arved hiljemalt kümme
(10) päeva enne maksetähtaja saabumist. Arve puudumine ei vabasta Tellijat tasumise
kohustusest.
4.4. Kõik Lepingus näidatud summad on näidatud koos kõigi maksudega.
4.5. Tähtaegselt tasumata summalt on Töövõtjal õigus arvestada viivist null koma viisteist (0,15%)
kalendripäevas.
4.6. Pooled lepivad kokku, et Kauba omand läheb Tellijale üle ning Tööde ja Kauba garantii hakkab
kehtima Kauba ja Tööde eest täielikul tasumisel.
4.7. Pooled lepivad kokku, et Lepingus sätestatud maksete arvelt loetakse sõltumata
maksekorralduses märgitud selgitustest esimeses järjekorras tasutuks arvestatud viivised, seejärel
sissenõutavaks muutunud leppetrahv ning kahjuhüvitised (s.h. Lepingu p-s 5.3. näidatud
kulutused) ja viimasena põhivõlgnevus.

5. Poolte vastutus
5.1. Töövõtja poolt üle antavate Tööde ja Kauba kvaliteet peab vastama tavapärastele
kvaliteedinõuetele ning Kaubale lisatud dokumentatsioonile (kui on).
5.2. Teise poole nõudmisel on pool kohustatud Lepingus sätestatud tähtaegade rikkumisel või
vastuvõtuviivitusse sattumisel tasuma leppetrahvi null koma viisteist (0,15%) kohustuse summast
kalendripäevas, kuid mitte rohkem kui tuhat kuussada nelikümmend üheksa eurot (1649.-).
5.3. Pooled lepivad kokku, et rahalise nõude mittetähtaegse täitmise korral on viivitanud Pool
kohustatud teisele Poolele hüvitama kõik kohustuse sissenõudmise eesmärgil kohtu- ja
kohtuvälises menetluses tehtud kulutused, s.h. kulutused inkassoteenustele ja osutatud
õigusabile.
5.4. Töövõtja eeldab kõigi Tööde teostamiseks vajalike lubade ja kooskõlastuste (näit. ehitusluba,
kaeveluba, kooskõlastused kommunikatsioonitrasside omanikega, muinsuskaitsega, jne.)
olemasolu ja ei vastuta nende puudumise eest, kui Pooled ei ole Lepingus teisti kokku leppinud.

6. Lepingu kehtivus, lõppemine ja muutmine.
6.1. Leping jõustub allakirjutamise momendist ja kehtib kuni Lepingust tulenevate kohustuste
nõuetekohase täitmiseni.
6.2. Leping lõpeb ennetähtaegselt kui:
6.2.1. Pooled sõlmivad kirjaliku kokkuleppe Lepingu lõpetamiseks;
6.2.2. Poole suhtes on kohtu määrusega algatatud pankrotimenetlus.
6.3. Poolel on õigus Leping ühepoolselt ette teatamata lõpetada Lepingu olulise rikkumise korral
teise Poole poolt. Lepingu oluliseks rikkumiseks loevad Pooled eelkõige rahalise kohustuse
täitmisega viivitusse sattumist enam kui viis (5) kalendripäeva, vastuvõtuviivitusse sattumist,
korduvat Lepingulise kohustuse täitmisega hilinemist või Lepingus olulise rikkumisena sätestatud
rikkumist.
6.4. Kui Töövõtja Tellija rikkumise tõttu Lepingust ühepoolselt tagneb, Tellija Lepingust
ennetähtaegselt taganeb või Tellija Tööde teostamise katkestab, on Töövõtjal õigus nõuda Tellijalt
leppetrahvi tasumist Lepingu ettemaksu ulatuses ning lisaks sellele Lepingu täitmiseks tehtud
otseste kulutuste (valmistatud või tellitud Kaubad, juba teostatud Tööd, väljasõidud Objektile,
jmt.) hüvitamist.
6.5. Kohustused, mis on Lepingust või kohustuste iseloomust tulenevalt juba sissenõutavaks
muutunud, kehtivad sõltumata Lepingu lõppemisest kuni nende nõuetekohase täitmiseni.
6.6. Lepingu tingimuste muutmine või Lepingu täiendamine on kehtiv vaid juhul, kui see on
vormistatud Lepingu lisana ning Poolte poolt allkirjastatud. Muudatused ja täiendused jõustuvad
allakirjutamise momendist või Poolte poolt määratud tähtajal.
6.7. Muudatustest Lepingus näidatud kontaktandmetes on Pool kohustatud teist Poolt viivitamatult teavitama.
6.8. Käesolevaid Lepingu üldtingimusi ja Lisade blankette võib Töövõtja ühepoolselt muuta
avaldades vastavasisulise teate vähemalt kuu aega muudatuste jõustumisele eelnevalt oma
kodulehel aadressil www.hoolib.ee. Kehtivad üldtingimused ja Lisade vormid pole kättesaadavad
samal kodulehel.

7. Pooltevahelised teated ja volitatud isikud
7.1. Poolte vahelised käesoleva Lepinguga seotud teated tuleb edastada kirjalikult taasesitatavas
vormis, välja arvatud juhul kui sellised teated on informatsioonilise iseloomuga ning nende
edastamisega teisele Poolele ei kaasne õiguslikke tagajärgi. Tähtkirjaga saadetud teated loetakse
teise Poole poolt kättesaaduks viie (5) päeva jooksul arvates teate väljastamisest lepingus
märgitud aadressile.
7.2. Poolte volitatud isikuteks loetakse lisaks seaduslikele esindajatele ka Lepingus märgitud
volitatud isikud.

8. Muud tingimused
8.1. Kõik käesolevast Lepingust tulenevad erimeelsused püütakse lahendada läbirääkimise teel.
Juhul, kui läbirääkimistel kokkulepet ei saavutata, lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus
Aadress: Linnu tee 32-1, 11317 Tallinn Tel. +372 68 256 68 Mob: +372 509 7274 E-post: info@hoolib.ee Hoolib OÜ

Mobiilivaade Designed by Hoolib OÜ